دوشنبه 04 تیر 1403

هیات مدیره

اسامی هیأت مدیره شرکت:

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

ایمیل

سطح تحصیلات

سید حسین حسینی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

09173712489

Hossini47@gmail.com

کارشناسی ارشد

حسین خزان

عضو اصلی موظف هیأت مدیر

09397721593

Khazan.isipo1402@gmail.com

کارشناسی

فاطمه نیک فرجام

عضو اصلی موظف  هیأت مدیر

09171759437

Fatemeh.Nikfarjam@gmail.com

کارشناسی

خورشید گزدرازی

عضو اصلی غیر موظف هیأت مدیر

09171715553

 

کارشناشی

 

تنظیمات قالب