چهارشنبه 03 مرداد 1403

معاونین و مدیران

اسامی معاونین و مدیران شرکت:

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

ایمیل

سطح تحصیلات

حسین خزان

معاون صنایع کوچک

09397721593

Khazan.isipo1402@gmail.com

کارشناسی

محمد علی بیابانی پور

مدیر امور مالی و منابع انسانی و ذیحسابی

09177744912

mbiyabanipour@yahoo.com

کارشناسی

علی گرشاسبی

مدیر برنامه ریزی و امور متقاضیان

09171721130

Ali.garshasbi54@gmail.com

کارشناسی

رضا عباسی رضایی

معاون فنی

09177722052

AvvasiRezaee@gmail.com

کارشناسی

علی نوشادی

مدیر ایمنی،بهداشت،محیط زیست و انرژی

09171720287

Ali_noshadi2001@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مرتضی عباسپور

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

09174732094

 

کارشناسی ارشد

عبدالرضا میگلی نژاد

مدیر تأمین مالی و توسعه بازار

09177723776

A.meygolinejad@gmail.com

کارشناسی

سعید ربانی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی

09173700554

saeidrabani@gmail.com

دکترا

نرگس فرشادپور

مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه 1

09177735941

N_farshadpour@gmail.com

کارشناسی

فاطمه نیک فرجام

مدیر امور حقوقی و قراردادها

09171759437

Fatemeh.Nikfarjam@gmail.com

کارشناسی

عاطفه دهقان

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

09173716342

Dehghan.isipo1402@gmail.com

کارشناشی

 

تنظیمات قالب