دوشنبه 04 تیر 1403

مدیرعامل

مدیر عامل شرکت:

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

ایمیل

سطح تحصیلات

سید حسین حسینی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

09173712489

Hossini47@gmail.com

کارشناسی ارشد

 

تنظیمات قالب