جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي برازجان
نوع شهرك شهرك
شهرستان دشتستان
دهستان برازجان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 70.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 70.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 65.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 320.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر