جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي بويرات
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ديلم
دهستان ليراوي شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 9.00 کیلومتر (گناوه)
فاصله تا بندر 190.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 190.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 210.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر