جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي گزبلند
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان دشتستان
دهستان حومه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 50.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 350.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 20.00 کیلومتر