جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي كنگان
نوع شهرك شهرك
شهرستان كنگان
دهستان كنگان
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 3.00 کیلومتر (کنگان)
فاصله تا بندر 3.00 کیلومتر (بندر كنگان)
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 570.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر