جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي خورموج
نوع شهرك شهرك
شهرستان دشتي
دهستان خورموج
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 51.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 80.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 80.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 480.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر