جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دشتي
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان دشتي
دهستان مرکزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 75.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 75.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 75.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 460.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر