جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي دلوار
نوع شهرك شهرك
شهرستان تنگستان
دهستان دلوار
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 15.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 10.00 کیلومتر (بندر دلوار)
فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 420.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر