جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بوشهر2
نوع شهرك شهرك
شهرستان بوشهر
دهستان حومه
فاصله تا جاده 45.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 8.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 8.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 8.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 400.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر