جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دريائي بوشهر
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان بوشهر
دهستان بوشهر (منطقه 2)
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 15.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 2.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 15.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 400.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر