جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ديلم
نوع شهرك شهرك
شهرستان ديلم
دهستان بندر ديلم
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 5.00 کیلومتر (گناوه)
فاصله تا بندر 5.00 کیلومتر (بندر ديلم)
فاصله تا مرکز استان 197.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 200.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر