جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي اهرم
نوع شهرك شهرك
شهرستان تنگستان
دهستان باغک
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 60.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 450.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر