جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي دير
نوع شهرك شهرك
شهرستان دير
دهستان سرمستان
فاصله تا جاده 0.30 کیلومتر
فاصله تا گمرک 5.00 کیلومتر (کنگان)
فاصله تا بندر 20.00 کیلومتر (بندر دير)
فاصله تا مرکز استان 185.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 550.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 4.00 کیلومتر