جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي بنک
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان كنگان
دهستان بنك
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 5.00 کیلومتر (کنگان)
فاصله تا بندر 5.00 کیلومتر (بندر كنگان)
فاصله تا مرکز استان 195.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 557.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر