جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي بندر ريگ
نوع شهرك شهرك
شهرستان گناوه
دهستان رودحله
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 3.00 کیلومتر (گناوه)
فاصله تا بندر 4.00 کیلومتر (بندر ريگ)
فاصله تا مرکز استان 124.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 280.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 4.00 کیلومتر