جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي چغادک
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بوشهر
دهستان چغادك
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 20.00 کیلومتر (بوشهر)
فاصله تا بندر 15.00 کیلومتر (بندر بوشهر)
فاصله تا مرکز استان 20.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 385.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر