آمار و اطلاعات
 

جدول زمان بندی اجرای طرح

جدول زمان بندی اجرای طرح


شاخص های شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر سال 1398

شاخص های شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر سال 1398


اطلاعات واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده