معاونين و مديران
 

سید حسین حسینی

رییس هیات مدیره و مدیر عامل

تلفن : 33450213
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

نرگس فرشادپور

رئيس دفتر مدير عامل، مسئول ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات و مشاور امور بانوان

تلفن : 33450213
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

غلامحسين ايزدي

مدير حراست

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

فاطمه نيك فرجام

مدير امور حقوقي و قراردادها

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

علي گرشاسبي

مدير برنامه ريزي و امور متقاضيان

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

محمدعلي بياباني پور

مدير امورمالي و منابع انساني و ذيحسابي

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

علي نوشادي

مدیر ايمنی، بهداشت و امور تصفيه خانه

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

رضا عباسي رضايي

مدير فني و پيمانها

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

سعيد رباني

معاون فنی

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

مهدی منصوری

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی و مشاور جوان

تلفن : 07791570837-8
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

عبدالرضا ميگلي نژاد

مدير تامين مالي و توسعه بازار

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

حسين خزان

معاون صنايع کوچک

تلفن : 07791570837-8
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

عليرضا رفعت

سرپرست شهرك صنعتی بوشهر2 و جنوب استان

تلفن : 07733446014
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir