اعضاء هيات مديره
 

سید حسین حسینی

رییس هیات مدیره و مدیر عامل

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: boushehriec@gmail.com

حسين خزان

عضو هيات مديره و معاون صنایع کوچک

تلفن : 07791570837-8
نمابر : 2-07733449201
پست الكترونيك: boushehriec@gmail.com

مهدی منصوری

عضو اصلی و دبیر هيات مديره

تلفن : 07791570837-8
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: boushehriec@gmail.com

فاطمه نيك فرجام

عضو هیات مدیره و مدیر امور حقوقی و قراردادها

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir

خورشید گزدرازی

عضو غیرموظف هیات مدیره

تلفن : 2-07733449201
نمابر : 07733444121
پست الكترونيك: bushehriec@isipo.ir