معرفی شرکت
 

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال۱۳۶۳بر اساس مصوبه شورای اسلامی تشکیل شد. در اواسط سال ۱۳۸۲ به موجب مصوبه شورای عالی اداری از ادغام سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران،سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تاسیس شد.ایجادتاسیسات، استفاده مطلوب از امکانات زیربنائی، ارائه خدمات مناسب وضروری، تاکیدبرارتقاء جایگاه صنایع کوچک وارزش افزوده و اشتغال صنعتی کشور، نوسازی صنایع کوچک ومتوسط به منظور رقابت پذیرکردن رشد و بالندگی آنها از طریق ایجاد، توسعه و حمایت از مجتمع هاوشهرکهای صنعتی و متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از اهداف کلیدی سازمان محسوب می شود.
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در سال ۱۳۷۱ تاسیس وفعالیتهای خود را در راستای اهداف و مسئولیتهای محوله در زمینه برنامه ریزی، مطالعه منطقه ای، مکان یابی، تملک اراضی، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیربنایی مورد نیاز جهت ایجادبسترمناسب وبا هدف تجمیع و توسعه پایدار صنایع در استان متمرکز نموده است. در حال حاضر این استان دارای ۱۱ شهرک صنعتی و ۱ ناحیه صنعتی مصوب و ۷ ناحیه صنعتی روستایی انتقالی از سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.